Japan

Rank Player Score GPI Rank
1 Tamon Nakamura 1 791,48 193
2 Motoyoshi Okamura 1 389,81 473
3 Jun misawa Obara 1 296,75 629
4 Masato Yokosawa 1 290,62 644
5 Masashi Oya 1 171,15 867
6 Kosei Ichinose 1 154,89 899
7 Makoto Yoshimichi 1 139,73 937
8 Hayato Kitajima 1 011,51 1272
9 Kono Reiji 994,34 1322
10 Satoshi Tanaka 948,57 1488
11 Miyazaki Shohei 880,26 1779
12 Yuri Ishida 827,44 2044
13 Naoya Kihara 809,01 2143
14 Go Mori 777,29 2325
15 Kazuhiko Yotsushika 641,56 3613

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index