youtube

facebook

twitter

instagram

Japan

Rank Player Score GPI Rank
1 Masashi Oya 2 102,19 48
2 Daisuke Ogita 1 993,65 280
3 Motoyoshi Falcon Okamura 1 930,67 367
4 Jun misawa Obara 1 739,78 221
5 Hayato Kitajima 1 602,92 1194
6 Peter Cross 1 385,66 483
7 Tamon Nakamura 1 327,42 1615
8 Kazuhiro propo Shirasawa 1 299,39 2314
9 Yasuhiro Waki 1 267,57 1195
10 Ken King Okada 1 248,38 5558
11 Satoshi Tanaka 1 213,86 2801
12 Naoya Kihara 1 205,72 5300
13 Kazuhiko Yotsushika 1 134,72 1304
14 Shimizu LASONE Nozomu 1 102,83 70
15 Kono Reichaso Reiji 1 101,71 2008

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index