India

Rank Player Score GPI Rank
1 Siddharth Mr.37 off Siddharth 734,26 860
2 Nipun Java 605,68 1431
3 Tarunpreet Singh 581,14 1593
4 Sayak Khan Ratul 478,15 2499
5 Vinay Patel 262,27 7555
6 Ankit Ahuja 234,61 8929
7 Abhinav Iyer 228,37 9264
8 Dhaval Mudgal 226,33 9400
9 Rajesh Goyal 198,01 11364
10 Manoj Ravi 186,34 12293
11 Piyush Gawai 183,74 11616
12 Akshay Nasa 180,61 11662
13 Nirav Parekh 161,04 14335
14 Sumit Sapra 154,85 14362
15 Rahul Bhave 152,88 14930

Asian Poker Players
Data source: Global Poker Index