youtube

facebook

twitter

instagram

USOP Hanoi – Main Event – Chip Counts – Seat Draw – Payouts

DJ700149

USOP Hanoi – Main Event – Chip Counts

Date: September 7 to 11, 2023
Buy in: 25,000,000 (~USD 1,057)
Guarantee: VN₫ 12,000,000,000 (~USD 500,000)
Day 1A: 268 entries (175 unique) / 34 ITM
Day 1B: 357 entries {214 unique) / 45 ITM
Day 1C:  433 entries (285 unique) / 54 ITM
Day 1D (Turbo): 278 entries (153 unique) / 35 ITM
Total entries: 1,336
Prize pool: VN₫ 29,158,200,000 (~USD 1,212,000)
ITM: 168 players

Day 2 starting blinds: 4,000-8,000 ante 8,000
Chips in play: 53,440,000
Average stack: 320,000

Day 2 players – A to Z – Seat Draw

Abhinav Iyer 413,000 16 6
Adrian Chua 524,000 18 6
Alan Khoo 192,000 11 5
Alvin Jeff Sembrano 432,000 18 3
An NguyễN 573,000 31 2
Anatoiii Gorbushin 305,000 18 4
Ankit Jajodia 800,000 16 2
Anton Lu 302,000 18 5
Anuj Yadav 825,000 28 4
Arsh Grover 61,000 19 8
Ashish Ahuja 391,000 20 3
Ashish Munot 542,000 19 4
Baby Tuchu 223,000 16 9
Bernard Koh 59,000 32 8
Cankai Zhang 180,000 20 5
Charles Lesmana 463,000 11 9
Charles Wong 100,000 18 1
Charlie Hansen 385,000 28 2
Chen-An Lin 231,000 24 4
Chee Kar Wee 113,000 24 5
Cho Seong Ho 242,000 15 5
DầN NguyễN 31,000 21 1
ĐặNg Minh ĐạT 912,000 31 8
ĐặNg Văn HiểN 203,000 19 9
Dao Minh Phu 480,000 17 7
Denis Semeren Ko 203,000 22 1
Đinh ĐứC Linh 284,000 16 4
Đinh Quang Huy 166,000 32 7
Đinh Thanh Tùng 546,000 25 7
Đinh TiếN Thành 123,000 15 1
Đinh Văn TiếN 168,000 28 7
Đỗ Anh Tài 102,000 22 4
Đỗ Thanh TuấN 237,000 23 7
Đoàn Quang Trung 196,000 11 3
ĐồNg Văn Tân 541,000 11 4
Duo Su 189,000 20 2
Edwin Delia Cruz 385,000 29 8
Ernst Teo 379,000 16 8
Eugene Co 115,000 28 1
Ewe Eng Soon 258,000 26 4
Florent Remi 371,000 17 4
Gackt 342,000 31 6
Gerardo Lubas 547,000 28 3
Gaurav Sood 444,000 32 2
Gautam Rohilla 133,000 18 9
Gregor Martin 229,000 11 6
Hangsheng Qiu 351,000 24 8
Ha Nguyen 319,000 17 3
Hoang Le Anh Tuan 181,000 20 4
Hoo Teng Yang 285,000 23 4
Hu Jin Long 1,096,000 21 4
Huang Changwei 61,000 20 9
Hung Dinh 635,000 17 1
Huu Dung Nguyen 179,000 21 7
Ivan Konechnyi 124,000 24 1
Jeong Ho Hwang 102,000 28 5
Jimmy Yar Gin Wee 119,000 31 5
John Tech 149,000 25 8
Kamal Kumar Sogani 138,000 31 3
Koh Yong Chang John 209,000 23 9
Koukla 100,000 23 6
Kristian Wiermymr 558,000 23 3
Kunal Patni 132,000 21 3
Lâm Kim Long 122,000 28 9
Laury Vanlerberghe 126,000 27 1
Lê Huy Thành 690,000 16 1
Lê NgọC Minh 380,000 29 7
Lê TuấN KiệT 409,000 20 7
Lee Ju Yeol 690,000 25 1
Lee Kuh Han 436,000 25 4
Lee Tse Ian 121,000 18 8
Leroyfan 262,000 32 9
Lim Kar Hou 547,000 33 3
Lim Zong Xian Philbert 145,000 27 7
Lukasz Jankowski 72,000 15 6
Lý TrầN TiếN 338,000 32 5
Mai Bien 1,143,000 21 9
Mark Dela Cruz 79,000 19 3
Mdestiny 190,000 19 1
Meng Yew 170,000 24 3
Michael Allen 244,000 21 8
Micky 929,000 26 2
Minh TiếN 349,000 27 4
Mun Bin 325,000 24 7
Ngô Quang Ninh 511,000 11 7
Ngoc Anh Cao 313,000 22 5
Ngoc Ha Nguyen 389,000 27 8
NguyễN Chánh Tín 104,000 18 7
NguyễN Đình Vỹ 240,000 17 2
NguyễN Đoàn Trung HiếU 100,000 15 9
NguyễN ĐứC Thành 496,000 33 5
NguyễN Duy Anh 400,000 29 5
NguyễN Duy ThứC 353,000 27 9
NguyễN HảI 109,000 15 3
NguyễN HảI Ninh 95,000 31 9
NguyễN Hoàng Anh 500,000 29 1
NguyễN Kính Huyên 403,000 22 2
NguyễN MạNh Hưng 597,000 26 9
NguyễN MạNh TuấN 356,000 29 3
NguyễN NgọC ĐạI 556,000 19 7
Nguyen Ngoc Tùng 54,000 22 7
NguyễN Quang Hoàng 116,000 21 6
NguyễN Quang Huy 569,000 26 7
NguyễN Quang Minh 228,000 28 8
NguyễN Sáng 658,000 32 1
NguyễN T Hien Hoa 191,000 27 2
NguyễN Thanh Tú 85,000 17 6
NguyễN Thế Hưng 113,000 17 8
NguyễN TuấN Anh 192,000 27 5
NguyễN TuấN Hoàng 207,000 16 3
NguyễN Văn Dương 127,000 18 2
NguyễN Văn Hưng 258,000 31 4
NguyễN Văn Trung 123,000 26 1
Ong Teck Hiaw 108,000 24 9
Patrik Zidek 194,000 26 5
Paul Yugendra 161,000 19 2
PhạM Duy Ánh 271,000 15 4
PhạM Duy TiếN 345,000 31 1
Pham Huu Son 528,000 33 2
PhạM Quang Văn 16,000 25 2
PhạM QuyếT TiếN 285,000 28 6
PhạM Thanh Tùng 175,000 33 1
Phan Hùng CườNg 375,000 20 6
Phan HữU Minh Trí 465,000 33 6
Phan Trung HiếU 295,000 26 6
Phat Thanh Nguyen 159,000 32 3
Phí TiếN Sáng 339,000 31 7
Picasso 302,000 26 3
Piere Husson 460,000 25 3
Quang Vũ 206,000 22 3
Rajeev Kanjani 467,000 25 6
Renji Mao 76,000 11 2
Ritwik Khanna 231,000 23 5
Sahil Agarwal 644,000 21 2
Sebastian Tan 102,000 33 7
Seung Mook Jung 337,000 15 2
Somashekar Kurkhepally 329,000 23 1
Sua Shung Er 415,000 15 8
Sun Li Wei 482,000 29 9
Tan Keng Yong 196,000 27 6
Tan Kwang Chung 306,000 25 9
Tan Ong Kwan 150,000 17 9
Tan Xiaohui 335,000 15 7
Tanawat Barapapanuwong 808,000 24 2
Terry Nguyen 393,000 16 5
Thanh Nguyen 174,000 11 8
The Naing 559,000 33 4
Thuy Lucky 97,000 17 5
Tong Jia Chuan 129,000 27 3
TrầN ĐứC Kiên 70,000 26 8
TrầN Huy TiếN 608,000 23 2
Trinh Anh Dung 666,000 32 6
Viet Moba 90,000 33 8
Vishal Ojha 316,000 19 6
Vũ ĐứC Trung 465,000 22 8
Vu Minh Tra 310,000 29 4
Vũ Thái BảO 594,000 20 8
William Jia 335,000 20 1
Yao Ren Hao 340,000 29 2
Zarvan Tumboli 203,000 25 5
Yeh Hung Wei 696,000 33 9
Yong Shang Bing 660,000 23 8
Yoonsu Kim 303,000 19 5
Yuhang Chen 282,000 29 6
Zhang Jia Ming 227,000 32 4
Zheng Xiao Sheng 336,000 22 6

Day 2 – 167 players by stack

Mai Bien 1,143,000 21 9
Hu Jin Long 1,096,000 21 4
Micky 929,000 26 2
ĐặNg Minh ĐạT 912,000 31 8
Anuj Yadav 825,000 28 4
Tanawat Barapapanuwong 808,000 24 2
Ankit Jajodia 800,000 16 2
Yeh Hung Wei 696,000 33 9
Lê Huy Thành 690,000 16 1
Lee Ju Yeol 690,000 25 1
Trinh Anh Dung 666,000 32 6
Yong Shang Bing 660,000 23 8
NguyễN Sáng 658,000 32 1
Sahil Agarwal 644,000 21 2
Hung Dinh 635,000 17 1
TrầN Huy TiếN 608,000 23 2
NguyễN MạNh Hưng 597,000 26 9
Vũ Thái BảO 594,000 20 8
An NguyễN 573,000 31 2
NguyễN Quang Huy 569,000 26 7
The Naing 559,000 33 4
Kristian Wiermymr 558,000 23 3
NguyễN NgọC ĐạI 556,000 19 7
Gerardo Lubas 547,000 28 3
Lim Kar Hou 547,000 33 3
Đinh Thanh Tùng 546,000 25 7
Ashish Munot 542,000 19 4
ĐồNg Văn Tân 541,000 11 4
Pham Huu Son 528,000 33 2
Adrian Chua 524,000 18 6
Ngô Quang Ninh 511,000 11 7
NguyễN Hoàng Anh 500,000 29 1
NguyễN ĐứC Thành 496,000 33 5
Sun Li Wei 482,000 29 9
Dao Minh Phu 480,000 17 7
Rajeev Kanjani 467,000 25 6
Phan HữU Minh Trí 465,000 33 6
Vũ ĐứC Trung 465,000 22 8
Charles Lesmana 463,000 11 9
Piere Husson 460,000 25 3
Gaurav Sood 444,000 32 2
Lee Kuh Han 436,000 25 4
Alvin Jeff Sembrano 432,000 18 3
Sua Shung Er 415,000 15 8
Abhinav Iyer 413,000 16 6
Lê TuấN KiệT 409,000 20 7
NguyễN Kính Huyên 403,000 22 2
NguyễN Duy Anh 400,000 29 5
Terry Nguyen 393,000 16 5
Ashish Ahuja 391,000 20 3
Ngoc Ha Nguyen 389,000 27 8
Charlie Hansen 385,000 28 2
Edwin Delia Cruz 385,000 29 8
Lê NgọC Minh 380,000 29 7
Ernst Teo 379,000 16 8
Phan Hùng CườNg 375,000 20 6
Florent Remi 371,000 17 4
NguyễN MạNh TuấN 356,000 29 3
NguyễN Duy ThứC 353,000 27 9
Hangsheng Qiu 351,000 24 8
Minh TiếN 349,000 27 4
PhạM Duy TiếN 345,000 31 1
Gackt 342,000 31 6
Yao Ren Hao 340,000 29 2
Phí TiếN Sáng 339,000 31 7
Lý TrầN TiếN 338,000 32 5
Seung Mook Jung 337,000 15 2
Zheng Xiao Sheng 336,000 22 6
Tan Xiaohui 335,000 15 7
William Jia 335,000 20 1
Somashekar Kurkhepally 329,000 23 1
Mun Bin 325,000 24 7
Ha Nguyen 319,000 17 3
Vishal Ojha 316,000 19 6
Ngoc Anh Cao 313,000 22 5
Vu Minh Tra 310,000 29 4
Tan Kwang Chung 306,000 25 9
Anatoiii Gorbushin 305,000 18 4
Yoonsu Kim 303,000 19 5
Anton Lu 302,000 18 5
Picasso 302,000 26 3
Phan Trung HiếU 295,000 26 6
Hoo Teng Yang 285,000 23 4
PhạM QuyếT TiếN 285,000 28 6
Đinh ĐứC Linh 284,000 16 4
Yuhang Chen 282,000 29 6
PhạM Duy Ánh 271,000 15 4
Leroyfan 262,000 32 9
Ewe Eng Soon 258,000 26 4
NguyễN Văn Hưng 258,000 31 4
Michael Allen 244,000 21 8
Cho Seong Ho 242,000 15 5
NguyễN Đình Vỹ 240,000 17 2
Đỗ Thanh TuấN 237,000 23 7
Chen-An Lin 231,000 24 4
Ritwik Khanna 231,000 23 5
Gregor Martin 229,000 11 6
NguyễN Quang Minh 228,000 28 8
Zhang Jia Ming 227,000 32 4
Baby Tuchu 223,000 16 9
Koh Yong Chang John 209,000 23 9
NguyễN TuấN Hoàng 207,000 16 3
Quang Vũ 206,000 22 3
ĐặNg Văn HiểN 203,000 19 9
Denis Semeren Ko 203,000 22 1
Zarvan Tumboli 203,000 25 5
Đoàn Quang Trung 196,000 11 3
Tan Keng Yong 196,000 27 6
Patrik Zidek 194,000 26 5
Alan Khoo 192,000 11 5
NguyễN TuấN Anh 192,000 27 5
NguyễN T Hien Hoa 191,000 27 2
Mdestiny 190,000 19 1
Duo Su 189,000 20 2
Hoang Le Anh Tuan 181,000 20 4
Cankai Zhang 180,000 20 5
Huu Dung Nguyen 179,000 21 7
PhạM Thanh Tùng 175,000 33 1
Thanh Nguyen 174,000 11 8
Meng Yew 170,000 24 3
Đinh Văn TiếN 168,000 28 7
Đinh Quang Huy 166,000 32 7
Paul Yugendra 161,000 19 2
Phat Thanh Nguyen 159,000 32 3
Tan Ong Kwan 150,000 17 9
John Tech 149,000 25 8
Lim Zong Xian Philbert 145,000 27 7
Kamal Kumar Sogani 138,000 31 3
Gautam Rohilla 133,000 18 9
Kunal Patni 132,000 21 3
Tong Jia Chuan 129,000 27 3
NguyễN Văn Dương 127,000 18 2
Laury Vanlerberghe 126,000 27 1
Ivan Konechnyi 124,000 24 1
Đinh TiếN Thành 123,000 15 1
NguyễN Văn Trung 123,000 26 1
Lâm Kim Long 122,000 28 9
Lee Tse Ian 121,000 18 8
Jimmy Yar Gin Wee 119,000 31 5
NguyễN Quang Hoàng 116,000 21 6
Eugene Co 115,000 28 1
Chee Kar Wee 113,000 24 5
NguyễN Thế Hưng 113,000 17 8
NguyễN HảI 109,000 15 3
Ong Teck Hiaw 108,000 24 9
NguyễN Chánh Tín 104,000 18 7
Đỗ Anh Tài 102,000 22 4
Jeong Ho Hwang 102,000 28 5
Sebastian Tan 102,000 33 7
Charles Wong 100,000 18 1
Koukla 100,000 23 6
NguyễN Đoàn Trung HiếU 100,000 15 9
Thuy Lucky 97,000 17 5
NguyễN HảI Ninh 95,000 31 9
Viet Moba 90,000 33 8
NguyễN Thanh Tú 85,000 17 6
Mark Dela Cruz 79,000 19 3
Renji Mao 76,000 11 2
Lukasz Jankowski 72,000 15 6
TrầN ĐứC Kiên 70,000 26 8
Arsh Grover 61,000 19 8
Huang Changwei 61,000 20 9
Bernard Koh 59,000 32 8
Nguyen Ngoc Tùng 54,000 22 7
DầN NguyễN 31,000 21 1
PhạM Quang Văn 16,000 25 2

Day 2 players – By Table

Alan Khoo 192,000 11 5
Charles Lesmana 463,000 11 9
Đoàn Quang Trung 196,000 11 3
ĐồNg Văn Tân 541,000 11 4
Gregor Martin 229,000 11 6
Ngô Quang Ninh 511,000 11 7
Renji Mao 76,000 11 2
Thanh Nguyen 174,000 11 8
Cho Seong Ho 242,000 15 5
Đinh TiếN Thành 123,000 15 1
Lukasz Jankowski 72,000 15 6
NguyễN Đoàn Trung HiếU 100,000 15 9
NguyễN HảI 109,000 15 3
PhạM Duy Ánh 271,000 15 4
Seung Mook Jung 337,000 15 2
Sua Shung Er 415,000 15 8
Tan Xiaohui 335,000 15 7
Abhinav Iyer 413,000 16 6
Ankit Jajodia 800,000 16 2
Baby Tuchu 223,000 16 9
Đinh ĐứC Linh 284,000 16 4
Ernst Teo 379,000 16 8
Lê Huy Thành 690,000 16 1
NguyễN TuấN Hoàng 207,000 16 3
Terry Nguyen 393,000 16 5
Dao Minh Phu 480,000 17 7
Florent Remi 371,000 17 4
Ha Nguyen 319,000 17 3
Hung Dinh 635,000 17 1
NguyễN Đình Vỹ 240,000 17 2
NguyễN Thanh Tú 85,000 17 6
NguyễN Thế Hưng 113,000 17 8
Tan Ong Kwan 150,000 17 9
Thuy Lucky 97,000 17 5
Adrian Chua 524,000 18 6
Alvin Jeff Sembrano 432,000 18 3
Anatoiii Gorbushin 305,000 18 4
Anton Lu 302,000 18 5
Charles Wong 100,000 18 1
Gautam Rohilla 133,000 18 9
Lee Tse Ian 121,000 18 8
NguyễN Chánh Tín 104,000 18 7
NguyễN Văn Dương 127,000 18 2
Arsh Grover 61,000 19 8
Ashish Munot 542,000 19 4
ĐặNg Văn HiểN 203,000 19 9
Mark Dela Cruz 79,000 19 3
Mdestiny 190,000 19 1
NguyễN NgọC ĐạI 556,000 19 7
Paul Yugendra 161,000 19 2
Vishal Ojha 316,000 19 6
Yoonsu Kim 303,000 19 5
Ashish Ahuja 391,000 20 3
Cankai Zhang 180,000 20 5
Duo Su 189,000 20 2
Hoang Le Anh Tuan 181,000 20 4
Huang Changwei 61,000 20 9
Lê TuấN KiệT 409,000 20 7
Phan Hùng CườNg 375,000 20 6
Vũ Thái BảO 594,000 20 8
William Jia 335,000 20 1
DầN NguyễN 31,000 21 1
Hu Jin Long 1,096,000 21 4
Huu Dung Nguyen 179,000 21 7
Kunal Patni 132,000 21 3
Mai Bien 1,143,000 21 9
Michael Allen 244,000 21 8
NguyễN Quang Hoàng 116,000 21 6
Sahil Agarwal 644,000 21 2
Denis Semeren Ko 203,000 22 1
Đỗ Anh Tài 102,000 22 4
Ngoc Anh Cao 313,000 22 5
NguyễN Kính Huyên 403,000 22 2
Nguyen Ngoc Tùng 54,000 22 7
Quang Vũ 206,000 22 3
Vũ ĐứC Trung 465,000 22 8
Zheng Xiao Sheng 336,000 22 6
Đỗ Thanh TuấN 237,000 23 7
Hoo Teng Yang 285,000 23 4
Koh Yong Chang John 209,000 23 9
Koukla 100,000 23 6
Kristian Wiermymr 558,000 23 3
Ritwik Khanna 231,000 23 5
Somashekar Kurkhepally 329,000 23 1
TrầN Huy TiếN 608,000 23 2
Yong Shang Bing 660,000 23 8
Chen-An Lin 231,000 24 4
Chee Kar Wee 113,000 24 5
Hangsheng Qiu 351,000 24 8
Ivan Konechnyi 124,000 24 1
Meng Yew 170,000 24 3
Mun Bin 325,000 24 7
Ong Teck Hiaw 108,000 24 9
Tanawat Barapapanuwong 808,000 24 2
Đinh Thanh Tùng 546,000 25 7
John Tech 149,000 25 8
Lee Ju Yeol 690,000 25 1
Lee Kuh Han 436,000 25 4
PhạM Quang Văn 16,000 25 2
Piere Husson 460,000 25 3
Rajeev Kanjani 467,000 25 6
Tan Kwang Chung 306,000 25 9
Zarvan Tumboli 203,000 25 5
Ewe Eng Soon 258,000 26 4
Micky 929,000 26 2
NguyễN MạNh Hưng 597,000 26 9
NguyễN Quang Huy 569,000 26 7
NguyễN Văn Trung 123,000 26 1
Patrik Zidek 194,000 26 5
Phan Trung HiếU 295,000 26 6
Picasso 302,000 26 3
TrầN ĐứC Kiên 70,000 26 8
Laury Vanlerberghe 126,000 27 1
Lim Zong Xian Philbert 145,000 27 7
Minh TiếN 349,000 27 4
Ngoc Ha Nguyen 389,000 27 8
NguyễN Duy ThứC 353,000 27 9
NguyễN T Hien Hoa 191,000 27 2
NguyễN TuấN Anh 192,000 27 5
Tan Keng Yong 196,000 27 6
Tong Jia Chuan 129,000 27 3
Anuj Yadav 825,000 28 4
Charlie Hansen 385,000 28 2
Đinh Văn TiếN 168,000 28 7
Eugene Co 115,000 28 1
Gerardo Lubas 547,000 28 3
Jeong Ho Hwang 102,000 28 5
Lâm Kim Long 122,000 28 9
NguyễN Quang Minh 228,000 28 8
PhạM QuyếT TiếN 285,000 28 6
Edwin Delia Cruz 385,000 29 8
Lê NgọC Minh 380,000 29 7
NguyễN Duy Anh 400,000 29 5
NguyễN Hoàng Anh 500,000 29 1
NguyễN MạNh TuấN 356,000 29 3
Sun Li Wei 482,000 29 9
Vu Minh Tra 310,000 29 4
Yao Ren Hao 340,000 29 2
Yuhang Chen 282,000 29 6
An NguyễN 573,000 31 2
ĐặNg Minh ĐạT 912,000 31 8
Gackt 342,000 31 6
Jimmy Yar Gin Wee 119,000 31 5
Kamal Kumar Sogani 138,000 31 3
NguyễN HảI Ninh 95,000 31 9
NguyễN Văn Hưng 258,000 31 4
PhạM Duy TiếN 345,000 31 1
Phí TiếN Sáng 339,000 31 7
Bernard Koh 59,000 32 8
Đinh Quang Huy 166,000 32 7
Gaurav Sood 444,000 32 2
Leroyfan 262,000 32 9
Lý TrầN TiếN 338,000 32 5
NguyễN Sáng 658,000 32 1
Phat Thanh Nguyen 159,000 32 3
Trinh Anh Dung 666,000 32 6
Zhang Jia Ming 227,000 32 4
Lim Kar Hou 547,000 33 3
NguyễN ĐứC Thành 496,000 33 5
Pham Huu Son 528,000 33 2
PhạM Thanh Tùng 175,000 33 1
Phan HữU Minh Trí 465,000 33 6
Sebastian Tan 102,000 33 7
The Naing 559,000 33 4
Viet Moba 90,000 33 8
Yeh Hung Wei 696,000 33 9

Payouts

Place Payout in VND
1 5,750,000
2 3,500,000
3 2,105,000
4 1,520,000
5 1,020,000
6 735,000
7 620,000
8 532,000
9 455,000
10 379,200
11-12 310,000
13-15 251,000
16-18 193,000
19-21 164,000
22-24 140,000
25-27 120,000
28-36 103,000
37-45 91,000
46- 54 79,000
55-63 73,000
64-81 67,000
64-81 67,000
82-108 62,000
109-126 59,000
127-144 56,000
145-162 53,000
163-168 50,000
Avatar photo

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube